Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities 

1. Lia-May: Lia-May gevestigd te Nijverdal, Kamer van Koophandel nr. 82850097

2. Klant: degene met wie Lia-May een overeenkomst heeft gesloten.

3. Partijen: Lia-May en de klant samen.

4. Consument: een particulier die voor privé-doeleinden handelt. 

Handgemaakte oorbellen van klei

 

Artikel 2 Prijzen

1. Alle door Lia-May gehanteerde prijzen zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

2. Lia-May is gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.

3. Stijgingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Lia-May ten tijde van het uitbrengen van een aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht een overeenkomst op te zeggen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lia-May.

2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

 

Artikel 4 Betalingen en betalingstermijn

1. Lia-May kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.

2. De klant moet het volledige bedrag betaald hebben binnen 7 dagen na levering van het product.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Lia-May de klant een herinnering te sturen of hem in gebreke te stellen.

4. Lia-May behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Artikel 5 Recht van terugvordering van goederen

1. Zodra de afnemer in verzuim is, is Lia-May gerechtigd het recht van invordering in te roepen ten aanzien van de niet betaalde producten die aan de afnemer zijn geleverd.

2. Lia-May beroept zich op het recht van terugvordering door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op terugvordering, dient de klant de betreffende producten onmiddellijk aan Lia-May te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken.

4. De kosten voor het afhalen of terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 6 Recht op annulering

1. Een consument kan een online aankoop tijdens een afkoelingsperiode van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het product niet speciaal op de consument is afgestemd of aan zijn speciale behoeften is aangepast

het geen product is dat om hygiënische redenen niet mag worden teruggezonden (ondergoed, zwemkleding, enz.) 

de verzegeling is nog intact, wanneer het product een gegevensdrager met digitale inhoud is (dvd's, cd's, enz.)

het product geen (vakantie)reis, vervoersbewijs, cateringbestelling of een vorm van vrijetijdsbesteding is, het product geen los tijdschrift of losse krant is

de aankoop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie

de consument heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen

zodra de consument het eerste het product van een abonnement heeft ontvangen

zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen

zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via het internet heeft bevestigd

3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@lia-may.com.

4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan Lia-May te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.

5. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van Lia-May indien de complete bestelling wordt geretourneerd.

6. Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Lia-May  deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig gedane beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits de consument het product tijdig aan Lia-May heeft teruggezonden.

 

Artikel 7 Recht van retentie

1. Lia-May kan een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Lia-May aan de afnemer verkochte producten onder zich houden totdat de afnemer alle openstaande facturen ten aanzien van Lia-May heeft voldaan, tenzij de afnemer voor deze betalingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

2 Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de afnemer nog betalingen aan Lia-May verschuldigd is.

3. Lia-May is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik maken van zijn eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid van Lia-May

1. Lia-May is slechts aansprakelijk voor de door de klant geleden schade indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

2. Indien Lia-May aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Lia-May is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Lia-May aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 9 Overdracht van rechten

1. De klant kan zijn rechten uit een overeenkomst met Lia-May niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lia-May .

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 10 Beeldmateriaal en aangeboden producten

1. U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat hoort bij een aangeboden product op onze website en social media.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter1. Op alle overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lia-May gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd in geval van geschillen

Tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 7 juni 2021