Privacybeleid

Lia-May respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Indien u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Zolang u het gebruik van cookies en andere tracking devices niet accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door deze website te blijven bezoeken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere traceersystemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het aanvaarden van cookies hebben voorzien.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Definitie

1. Website (hierna: "Website") lia-may.com

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Lia-May, gevestigd te Nijverdal, Nederland, KvK-nummer: 82850097. Handgemaakte oorbellen van polymeerklei

 

Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult zich ervan onthouden de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatiefilmpjes), videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Het feit dat de controleur niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van het recht om de overtreder te vervolgen.

 

Beheer van de website

Met het oog op een goed beheer van de site kan de beheerder te allen tijde de toegang tot de website voor een bepaalde categorie van bezoekers opschorten, onderbreken, beperken of weigeren alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internet-etiquette de website tijdelijk onbeschikbaar maken om updates uit te voeren

 

Verantwoordelijkheden

1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.

2. De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via het internet voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

3. De controller is niet aansprakelijk voor schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (juridische) actie tegen de controller.

4. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking in een geschil betrokken raakt vanwege uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die daaruit voortvloeit van u te (her)vorderen.

 

Verzamelen van gegevens

1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Lia-May .

2. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").

3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name aan de hand van een

identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of aan een of meer factoren, die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4.De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar hoofdzakelijk gebruikt voor het onderhouden van een

(commerciële) relatie met u te onderhouden en in voorkomend geval om uw bestellingen te verwerken. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.

 Uw rechten met betrekking tot informatie

1. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b), van de GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, rectificatie, uitwissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

2.U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@lia-may.com

3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt

waar wij contact met u kunnen opnemen.

4. Binnen een maand na het indienen van het verzoek ontvangt u een antwoord van ons.

5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

 Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat hoort bij een aangeboden product op onze website en social media.

 

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de incassant gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen over deze voorwaarden kennis te nemen, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met: info@lia-may.com